Toksisuuden mittaus ja analyysi

Näytteiden ottaminen
Mittausmenetelmä ja näytteenottojärjestely perustuvat sisäilmasta E-keräimellä kerättävään veteen. Keräimen sisään sijoitetaan hiilihappojäätä (-79°C). Sisäilmassa olevat vesimolekyylit härmistyvät kylmään pintaan huurteeksi. Hiilihappojää poistetaan ja huurtuminen loppuu. Huurre sulaa vedeksi ja valuu teräslaatikon alla olevalle tarjottimelle. Vesi siirretään näytepulloon ja toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi.

TESTAUKSEN SUORITUS

 Näytteiden annostelu

Näytteet annostellaan 1:10 laimennoksina 96-kuoppalevyillä kasvatetuille ihmisen makrofagi-soluille (ATCC, #TIB-202). Jokaisesta näytteestä testataan 6 rinnakkaista. Kontrollina/verrokkina käytetään steriiliä tislattua vettä. Altistusaika on 24 h.

Toksisuusmittaus

Toksisuuden mittaamisessa käytetetään WST-1*-testiä. Testi perustuu siihen, että elävien, metabolisesti aktiivisten solujen mitokondrioiden dehydrogenaasientsyymit pelkistävät WST-1:n värilliseksi lopputuotteeksi, jonka absorbanssi voidaan mitata aallonpituudella 450nm. Tällöin mitattu absorbanssi on suoraan verrannollinen solujen metaboliseen aktiivisuuteen, mikä puolestaan on verrannollinen elävien solujen määrään.

*2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H-tetrazolium, monosodium salt

Tulosten käsittely

Ilmanäytteille altistettujen solujen elävyyttä verrataan kontrollisolujen (solut, joita ei ole käsitelty ilmanäytteillä) elävyyteen. Tulokset testataan tilastollisesti (t-testi ja Mann- Whitney Rank Sum -testi) jotta nähdään milloin erot solujen elävyydessä ovat tilastollisesti merkittäviä. Ilmanäyte tulkitaan toksiseksi, mikäli P-arvo on tilastoanalyysissä <0.5.

Toksisuus jaetaan luokkiin seuraavasti:
* solujen elävyys on 1-10% alempi verrattuna kontrollisoluihin,

ts. ilmanäyte tappaa soluista korkeintaan 10%

** solujen elävyys on 11-20% alempi verrattuna kontrollisoluihin,

ts. ilmanäyte tappaa soluista 11-20%

*** solujen elävyys on 21-30% alempi verrattuna kontrollisoluihin,

ts. ilmanäyte tappaa soluista 21-30%

**** solujen elävyys on 31-40% alempi verrattuna kontrollisoluihin,

ts. ilmanäyte tappaa soluista 31-40% jne.

Testauksen tekijä

FICAM
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Tampereen yliopisto